skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Leer- en ontwikkelingsstof

In de eerste twee klassen zijn er periodes waarbij Nederlandse taal, rekenen en heemkunde (wereldoriëntatie) afwisselend aan bod komen. In de derde klas komen er periodes ambachten/huizenbouw bij. In de vierde klas wordt naast taal en rekenen ook aardrijkskunde en dierkunde aangeboden en in klas vijf (economische) aardrijkskunde, plantkunde en geschiedenis. In klas zes is er een afwisseling van een groot aantal periodes: taal, rekenen, meetkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, mineralogie en natuurkunde. Soms wordt in de taalperiode een toneelstuk voorbereid. De klassenleraar ontwerpt eigen lessen voor het periodeonderwijs. Daarvoor beschikt de school over een uitgebreide bibliotheek en orthotheek. Er is in ruime mate achtergrondinformatie voor het vormgeven van de lessen aanwezig. Inhoud en vormgeving van het onderwijs zijn voortdurend onderwerp van studie voor de leerkrachten. Uitgangspunt is dat de leerstof is afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind en er op gericht is de ontwikkeling van het kind in de breedste zin te bevorderen. Naast de eigen vormgeving van de lessen wordt in de klassen gebruik gemaakt van eigentijdse methodes voor taal en rekenen, die vooral in de oefenuren gebruikt worden.

Overige vakken

In de eerste klas wordt met een vreemde taal begonnen: Engels of Duits  In de loop van de tijd vindt een uitbreiding plaats met tenminste een taal. Vanaf de eerste klas is er een scala aan lessen, te weten: muziek (waaronder blokfluit spelen), zingen, schilderen, tekenen, vormtekenen, boetseren, handwerken en euritmie. Het bewegingsonderwijs wordt vanaf de tweede klas als vakles ingevoerd, hiervoor beschikt de school over een vakleerkracht bewegingsonderwijs; in de eerste klas is het geïntegreerd in de andere lessen.

In klas vier bouwen de kinderen een eigen bamboefluit. Handvaardigheid wordt vanaf klas vijf als apart vak aangeboden, evenals de tuinbouw. De leerlingen van klas vier,  vijf en zes vormen het schoolkoor dat wekelijks oefent en bij gelegenheid optredens verzorgt. In klas zes doen de leerlingen mee met het verkeersexamen. De lessen worden door de eigen leerkracht of door een vakleerkracht verzorgd.  

Inhoud en vaardigheden, zelfstandigheid en differentiatie

Rekenen en taal worden weliswaar als periodeonderwijs gegeven, maar vragen daarnaast gedurige oefening. Vandaar dat er voor deze vakken ook oefenuren zijn, hierin staat zelfstandig verwerken van de leerstof centraal. Ook is er in deze uren de mogelijkheid tot verdere differentiatie.

Back To Top