skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

De onderbouw- klassen 1 t/m 6

De onderbouw omvat de klassen 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8). De kinderen blijven gedurende deze zes jaren bij hun leeftijdgenoten in de klas. Doubleren komt slechts bij hoge uitzondering voor en altijd na overleg tussen leerkracht, ouders en intern begeleider.

Lange tijd was het vanzelfsprekend, en het ideaal, dat een leerkracht ook 6 jaar lang dezelfde klas begeleidde. Dit is door allerlei redenen niet langer altijd het geval.

Onze school heeft dan ook besloten, de oude vanzelfsprekendheid dat de leerkracht van begin tot eind met de klas meegaat, los te laten. Het kan zijn dat een leerkracht zich meer thuis voelt in de lagere klassen, of juist in de hogere. Het kan gebeuren dat een (beginnende) leerkracht de behoefte voelt, na enkele jaren opnieuw te beginnen. Omstandigheden kunnen maken dat mensen vertrekken. Al met al reden genoeg, elk jaar opnieuw in het lerarencollege afwegingen te maken over de personele bezetting van de klassen.

Het is echter wel vanzelfsprekend dat een leerkracht in ieder geval een aantal jaren dezelfde klas begeleidt. De leerkracht verbindt zich daardoor sterk met de kinderen, waardoor hij/zij hen intensiever kan begeleiden.

Het leren van vaardigheden en het ontwikkelen van vermogens op het gebied van denken, voelen en handelen staat centraal in de onderbouw. Hierbij richt het onderwijs zich op de gehele mens.

Door de wijze van werken kunnen sociale vaardigheden zich optimaal ontwikkelen.

De waarde van het jaarklassensysteem

Uit het voorgaande is duidelijk dat binnen de vrijeschool het zgn. jaarklassensysteem gehanteerd wordt. Dit betekent onder meer dat de klas uitdrukkelijk gezien wordt als een sociale eenheid, samengesteld uit eenzelfde leeftijdsgroep, maar zeer verscheiden naar karakter, vermogens en kwaliteiten. De klas blijft in principe de hele schooltijd als eenheid bestaan. Door omstandigheden, zoals verhuizing, treden er uiteraard wel mutaties op.

De gelijke leeftijdsfase maakt het mogelijk de leerstof en de werkvormen daarop af te stemmen; de verscheidenheid aan kwaliteiten geeft een veelzijdigheid aan inbreng, waaraan de verschillen tussen de kinderen en hun specifieke mogelijkheden en beperkingen, levende ervaring wordt.

Zo is een klas in de vrijeschool waarin allerlei individuele kwaliteiten aanwezig zijn, een belangrijk oefenveld voor het latere functioneren in allerlei sociale verbanden van de maatschappij.

In de schoolwereld leren de kinderen niet alleen elkaars kwaliteiten te waarderen, maar juist ook ieders persoonlijkheid.

Het gaat immers niet alleen om wat je kunt en kent, maar vooral ook om wie je wordt en bent.

Back To Top