skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Contact ouders en leerkrachten

Alleen als ouders en leraren nauw samenwerken, kan de ontwikkeling van de aan hen toevertrouwde kinderen optimaal zijn. De ontwikkelingsweg die het kind gaat, geeft aan ouders en leraren verschillende verantwoordelijkheden. De ouders en leraren zijn elkaars gesprekspartners wat betreft de opvoeding van het kind. De school ziet ouders dan ook als partners bij het scheppen van de juiste leervoorwaarden en een goed schoolklimaat.

Aanmelding en aanname

De aanname van nieuwe kinderen in de kleuterklassen is een taak van de kleuterleidster in samenwerking met de intern begeleider.

De aanname van nieuwe kinderen in de klassen 1 t/m 6 is een taak van de intern begeleider, die daarvoor tevens overleg pleegt met de betreffende klassenleerkracht en de schoolleider.

Nadat ouders contact met de school hebben opgenomen (telefonisch of via internet), wordt een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek. Meestal wordt de week erna het kind “bekeken” vanuit de vraag: “Hebben wij het kind iets te bieden voor zijn ontwikkeling?”. Vaardigheden worden onder de loep genomen, alsook de vraag of het kind in de klassengroep zal passen. Bij elke tussentijdse plaatsing wordt contact gezocht met de school van herkomst. Bij aanmelding wordt altijd gekeken naar de klas en in relatie daarmee de leerling die aangemeld wordt.

Vraag hierbij is: past het kind in de klas? Een proefplaatsing hoort tot de mogelijkheden.

Indien er sprake is van stoornissen (sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch) wordt door de intern begeleider en de leerkracht beoordeeld of het verantwoord is, het betreffende kind in de school op te nemen.

In bepaalde gevallen kan het kind een dag of enkele dagen in de klas aanwezig zijn. Nadat alle informatie is verzameld, wordt besloten of het kind de school zal gaan bezoeken.

Bij tussentijds vertrek van leerlingen biedt de school de nodige begeleiding.

Bij plaatsing van kinderen in de kleuterklas gaan we ervan uit dat kinderen uit één gezin in dezelfde kleuterklas komen.  

Wij wijzen de ouders erop dat er een afspraak is met het overige onderwijs in Almelo, dat tussentijdse overplaatsing in principe na de zomervakantie plaatsvindt.

Ouderavonden

Ouderavonden vinden in elke klas plaats, ten minste twee keer per jaar. Tijdens de ouderavonden worden de ouders geïnformeerd over het leerplan, de ontwikkeling van de klas en van de kinderen, de achtergronden van de school, inhoud leerlingvolgsysteem enz. Vaak wordt er met de klassenouders overleg gepleegd over de invulling van de avonden. Ook praktische zaken die de klas betreffen, komen op deze avonden aan de orde.

Oudergesprekken en huisbezoek

Het gesprek tussen de individuele ouder en de leerkracht wordt als zeer waardevol ervaren. Minimaal twee maal per jaar zijn er oudergesprekken die op school plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken wordt er gesproken over de ontwikkeling van het kind in de breedste zin. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de leerresultaten aan de orde. Waar nodig zijn tussen ouders en leerkracht uiteraard meer gesprekken mogelijk. Afspraken daarvoor worden door de ouders of door de leerkracht gemaakt. Het huisbezoek behoort tot de mogelijkheden.

Klassenouders

In elke klas zijn ouders die als klassenouder een extra taak op zich hebben genomen. Zij vormen een schakel tussen de leerkracht en de andere ouders. Zij zijn vaak een “vraagbaak”, zeker voor nieuwe ouders, maar helpen de leerkracht ook bij het organiseren van b.v. ouderavonden en jaarfeesten.

Leerkracht en klassenouders hebben gedurende het schooljaar regelmatig overleg over zaken die de klas betreffen. Regelmatig komen de klassenouders van alle klassen bijeen in de klassenoudervergadering voor een gezamenlijk overleg. Hierbij is de vertegenwoordiger van de leerkrachten aanwezig en de schoolleider die het contact onderhouden met lerarencollege en werkgroepen. Deze klassenoudervergadering is ook een klankbord voor de school als organisatie.

Ouderkoor

Iedere dinsdagavond van 20.30 – 22.15 uur oefent het ouderkoor. Iedereen, die het fijn vindt om te zingen in koorverband, is van harte welkom. U zingt vier keer mee zonder te betalen. Daarna kan er in overleg met de dirigent worden besloten of u lid gaat worden. Er worden liedjes gezongen rond de jaarfeesten en verder liederen in diverse talen; van pop tot klassiek!

Ouderbijdrage

Niet alle activiteiten in onze scholen kunnen bekostigd worden vanuit de reguliere middelen. Daarom wordt aan de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig. Bij aanname van een leerling kunnen ouders schriftelijk aan het college van bestuur Athena laten weten dat ze principieel bezwaar hebben tegen het betalen van een ouderbijdrage. Het niet kunnen of willen betalen van een ouderbijdrage kan geen reden zijn een leerling niet aan te nemen.

De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, hanteert een solidair minimum en is verder gerelateerd aan aantal kinderen en inkomen van de ouders/verzorgers. De school heeft een systeem van berekening dat gebruikt kan worden als leidraad. Bij de start van een nieuw schooljaar worden alle ouders geïnformeerd door de stichting Athena.

Reiskostenvergoeding

Het is mogelijk om een vergoeding van de reiskosten naar en van school te krijgen voor leerlingen. Daarvoor moet tenminste worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

* de school moet meer dan 6 km verwijderd zijn van de woning.

* een verklaring moet worden afgelegd dat overwegende bezwaren bestaan tegen de richting van alle zodanige scholen binnen die afstand.

De vergoeding kan afhankelijk worden gesteld van de financiële draagkracht van de ouders.

Ouders die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming, ontvangen van de leerlingenadministratie een artikel over het verkrijgen van reiskostenvergoeding. Vervolgens kunnen zij zélf een verzoek bij de gemeente indienen.

Back To Top