skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Samenwerking en ondersteuning

De school participeert in het samenwerkingsverband Twente Noord. Om passend onderwijs te realiseren wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het E&D (expertise en dienstencentrum).

Het E&D kan worden ingezet voor  observering, advisering en ondersteuning van leerlingen en leerkrachten.  Daarnaast kent de school een SOT (schoolondersteuningsteam). Het SOT bestaande uit een orthopedagoog, verpleegkundige van de GGD, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar, directeur en IB-er komt 4x per jaar bij elkaar om samen met ouders leer- en opvoedingsondersteuning te arrangeren.

Back To Top