skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Situering van de school

De Vrije School Almelo staat in de Almelose wijk “De Schelfhorst”. Deels komen de leerlingen uit deze wijk, deels uit de andere wijken van Almelo, en voor het overige deel uit de regio. De school heeft ca. 200 leerlingen, verdeeld over 3 kleuterklassen en 6 klassen onderbouw. Er zijn 21 medewerkers, waarvan een groot deel fulltime. Bijna alle klassenleerkrachten werken fulltime.

De school beschikt over een kleuterplein dat na schooltijd is afgesloten en een voorplein dat na schooltijd open blijft. Langs de klaslokalen van klas 2 t/m 6 bevindt zich een brede groenstrook, ruim de helft hiervan wordt gebruikt voor de tuinbouw in de vijfde klas.

Het gebouw bevat 9 klaslokalen voor onderwijs, 1 lokaal voor computeronderwijs, een zaal voor euritmie, toneeluitvoeringen en evenementen, een handenarbeidkelder, een lerarenkamer en een aantal nevenruimten, w.o. een ruimte voor remedial teaching.

In het schooljaar 2004-2005 zijn plannen ontwikkeld om het gebouw te vergroten met een aantal nevenruimtes. In het schooljaar 2007-2008 zijn deze plannen gerealiseerd: de school is uitgebreid met 2 spreek-werkruimtes, een lokaal en een ruime zolder. Tegelijkertijd is het gehele kleuterplein gerenoveerd.

Christoforus Kinderopvang

De Vrije School Almelo kent sinds 2016 een inpandige locatie waar ouders met hun kinderen voor en na schooltijd terecht kunnen. Ook is hier overdag de plek waar peuters welkom zijn.

De school werkt nauw samen met de stichting Christoforus Kinderopvang. Deze professionele stichting heeft een aantal kleinschalige locaties voor kinderopvang op antroposofische grondslag. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt volgens de pedagogische ideeën van Rudolf Steiner. De kinderopvang is voor elk kind toegankelijk, ongeacht geloof of levensovertuiging van ouders of verzorgers.   De kinderopvang bestaat uit voor en naschoolse opvang en uit het peuterhuis. Zie voor nadere informatie ook www.christoforuskinderopvang.nl  

Het bestuur

Onze school maakt deel uit van de Stichting Vrijescholen Athena. De stichting is het resultaat van een fusie van besturen van vijftien  vrijescholen. Deze scholen staan allemaal in het Oosten van Nederland, van Groningen tot Doetinchem, van Oldenzaal tot Harderwijk.  Stichting Athena  bestaat sinds 1 januari 2005.

Kenmerk van de organisatie is, dat elke school zoveel mogelijk de eigen autonomie waarmaakt en haar verder ontwikkelt. Er is geen bovenschoolse directie, er is wel een professioneel bestuurder, die het bevoegd gezag van de scholen is. Tevens zijn er een aantal medewerkers zoals een adviseur personeel en organisatie, financiën, kwaliteitszorg, materiële zaken en onderhoud en een  secretaresse,  die schoolleiders en bestuurder ondersteunt bij vraagstukken op dit terrein.

Daarnaast houdt een Raad van Toezicht, bestaand uit oud-bestuurders van de deelnemende scholen, toezicht op het beleid en het handelen van de bestuurder. De schoolleiding is integraal verantwoordelijk voor de eigen school.

De MR

Volgens een wettelijke bepaling (Wet Medezeggenschap Onderwijs 2006) dient iedere onderwijsinstelling te beschikken over een instantie waar de inspraak van personeel en ouders gewaarborgd is. In De Vrije School Almelo is een medezeggenschapsraad (MR) actief die bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Deze gekozen raad heeft een advies- of instemmingbevoegdheid op diverse beleidsterreinen van de school: van schoolreglement tot de personeelsformatie.

Schoolleiding

De schoolleiding werkt samen met het lerarencollege om de doelstellingen van De Vrije School Almelo te realiseren. De schoolleiding heeft vooral een coördinerende taak en is eindverantwoordelijk voor personeelszaken, onderwijskwaliteit, financiën, algehele organisatie en gebouw. Hij onderhoudt diverse externe contacten waaronder die met de eigen stichting Athena.

Diverse taken in de school worden uitgevoerd door medewerkers. Jaarlijks wordt daartoe een taakverdeling gemaakt in overleg met de medewerkers. Gezamenlijkheid in het dragen van de school staat voorop in De Vrije School Almelo.

De Pedagogische Vergadering

Iedere donderdag komen de leerkrachten van 14.45-16.45 uur bijeen in de pedagogische vergadering voor besprekingen op pedagogisch-didactisch terrein. De besprekingen bevatten zowel studieonderwerpen als kinder-, klassen- en periodebesprekingen, als ook intervisie en collegiale consultatie. De inhoud van het onderwijs en de vormgeving daarvan zijn geregeld onderwerp van studie. Vanzelfsprekend komen ook praktische zaken ter sprake. Er is een taakgroep om deze vergaderingen voor te bereiden.

Vergadering Kleuterleidsters

Regelmatig hebben de kleuterleidsters een vergadering waarop diverse pedagogische onderwerpen besproken worden, als ook praktische zaken.

Werkgroepen

Er zijn vele werkgroepen in de school actief waaraan ook ouders deelnemen. Op dit moment o.a.  een tuingroep, werkgroep verkeer, werkgroep voorjaarsmarkt, werkgroep kerstspelen. Door de inzet van ouders is het mogelijk de organisatie gesmeerd te laten verlopen.

Back To Top