skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Onderwijs

De ‘vrijeschool’ is een school die vrijheid verankerd heeft in haar naam.
Maar… welke vrijheid is dat?
Is dat de vrijheid die kinderen krijgen om zelf te bepalen wat ze leren? De vrijheid van de vrije opvoeding?
Nee! Dat is niet wat de vrijeschool voorstaat.
De vrijeschool wil vrij zijn om het onderwijs naar eigen inzicht af te stemmen op de kinderen. In de vrijeschool is het proces van leren belangrijk. Het kind dat leert, leert de wereld en zichzelf kennen. Leren en opvoeden zijn nauw met elkaar verbonden en vragen om de persoonlijke betrokkenheid van de leraar. Deze voedt de kinderen zo op dat ze zich later moedig en vrij in de wereld kunnen bewegen. Kennis, kunst, ambacht en beschouwing zijn daarbij nauw verweven. Zodat kennis in een zo breed mogelijk perspectief komt te staan. De school moet de leerlingen namelijk zo toerusten dat ze aansluiting vinden voor een vervolgopleiding en een passend beroepsleven. Dat is een doel dat zich laat beschrijven.

Kerndoelen

De overheid heeft in 1993 beschreven wat een school nu precies moet doen aan taal, rekenen, geschiedenis, enzovoort. Die beschrijving vloeide voort uit de wens meer eenheid in onderwijsaanbod te realiseren, beter op het vervolgonderwijs aan te sluiten en onderwijs doelgerichter te maken. Zo zijn de kerndoelen geformuleerd. De kerndoelen beschrijven wat kinderen moeten kennen en kunnen. De doelen beschrijven het onderwijsaanbod in grote lijnen, hoe die gerealiseerd worden bepalen scholen zelf. De inspectie controleert of dat goed gebeurt.
Ook de vrijescholen zorgen ervoor dat de kinderen, bij het verlaten van de basisschool, de kerndoelen hebben gehaald. Vrijescholen hebben hun doelen in een verantwoording van de eigen leerweg vastgelegd in de publicatie “Ik zie rond in de wereld” (nieuwste versie 2006), Dit document is door de inspectie geaccepteerd als de beschrijving van de leerlijnen van de vrijeschool.

De kerndoelen geven een deel van het gemeenschappelijk aanbod van de leerweg op de basisschool aan. Hoe daar te komen wordt uitgewerkt in leerlijnen, die stap voor stap langs de stations voeren, die je moet passeren om het einddoel te bereiken. Bij de vrijeschool ontwerpt de leraar zelf zijn lessen, hij maakt routebeschrijvingen die ontwikkelingsvragen van de leerling en leerdoelen zo goed mogelijk verenigen. Hulp daarbij is de eerder genoemde publicatie “Ik zie rond in de wereld”. Daarin zijn de kerndoelen en kernactiviteiten naast elkaar gelegd. Voor een ander deel ligt die leerlijn besloten in de taal- of rekenmethode die wij gebruiken. Voor sommige delen van de lesstof, met name de oefenstof, heeft het namelijk geen meerwaarde dat de leerkracht iedere keer opnieuw het wiel uitvindt. Ter controle of doelen worden gehaald worden onze kinderen getoetst en getest.

Back To Top