skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Algemeen

Zorg voor de leerling is een vanzelfsprekende zaak voor onze onderwijsorganisatie. We willen de kinderen die ons toevertrouwd zijn een zo goed mogelijke zorg bieden. Daartoe heeft de school een hoeveelheid instrumenten ter beschikking, die gebruikt worden om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen op cognitief, sociaal-emotioneel en wilsgebied. De school wil uitdrukkelijk de ontwikkeling van het gehele kind in beeld brengen.

Door de leerresultaten van de kinderen geregeld te toetsen ontstaat zicht op de bereikte leerresultaten van ieder kind en kunnen waar nodig extra maatregelen genomen worden om de ontwikkeling van kinderen op dit gebied te bevorderen.

In oudergesprekken en kinderbesprekingen staat de gehele ontwikkeling van het kind centraal. Deze overleggen kunnen leiden tot maatregelen om de ontwikkeling van het kind te bevorderen.

In het Zorgplan heeft de school uitgebreid beschreven hoe de zorg voor de leerlingen wordt vormgegeven.

Resultaten van ons onderwijs

Resultaten op cognitief gebied zijn meetbaar door middel van toetsen. De school gebruikt landelijk genormeerde toetsen (Cito) om de resultaten zichtbaar te maken. Voor het in beeld brengen van resultaten van het periodeonderwijs en de vaklessen gebruikt de school een eigen ontwikkeld leerlingvolgsysteem.

Aan het eind van de basisschool maken de zesdeklassers de Cito eindtoets. De resultaten van deze toets zijn goed en hebben tot nu toe altijd op het niveau gelegen dat van een school met onze leerling-populatie verwacht mag worden.

De leerresultaten worden systematisch geëvalueerd tijdens de pedagogische vergadering.

Getuigschriften

De leerlingen van de klassen 1 t/m 6 krijgen aan het einde van elk schooljaar een getuigschrift uitgereikt. Dit getuigschrift bestaat uit een deel voor de ouders, een deel voor het kind en een bijlage.

In een bijlage wordt een overzicht gegeven van de stof die in het afgelopen schooljaar aan de orde is geweest. In het ouderdeel van het getuigschrift wordt de ontwikkeling van het kind op cognitief, sociaal-emotioneel en wilsmatig gebied beschreven. Ook wordt aangegeven op welke wijze het kind aan de vaklessen heeft deelgenomen.

Het deel van het getuigschrift dat gericht is aan het kind bestaat uit een kunstzinnig beeld en een gedicht, veelal gebaseerd op de vertelstof of leerstof van dat jaar.

Extra hulp

Om de zorg voor de leerlingen te versterken wordt onderwijsassistentie structureel ingezet. De onderwijsassistenten worden aangestuurd door de leerkracht en kunnen kinderen apart ondersteunen of met hen oefenen.

De ondersteuning van de intern begeleider door observatie van leerlingen, adviezen aan de leerkracht zijn een wezenlijk bestanddeel van de extra hulp in de klas.

De leerkracht tracht het onderwijs zo in te richten, dat aan de individuele onderwijsbehoefte van het kind zoveel mogelijk wordt tegemoet gekomen. De leerkracht signaleert in eerste instantie waar extra begeleiding nodig is voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. In die zin neemt de leerkracht een centrale positie in.

Extra hulp kan de leerkracht in de klas o.m. geven door leerlingen een eigen leerlijn te laten volgen, door extra instructie te geven tijdens de uren zelfstandig werken, door het inrichten van samenwerkingsvormen waarbij leerlingen elkaar ondersteunen enz.

Samenwerking en ondersteuning

De school participeert in het samenwerkingsverband Twente Noord. Om passend onderwijs te realiseren wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het E&D (expertise en dienstencentrum).

Het E&D kan worden ingezet voor  observering, advisering en ondersteuning van leerlingen en leerkrachten.  Daarnaast kent de school een SOT (schoolondersteuningsteam). Het SOT bestaande uit een orthopedagoog, verpleegkundige van de GGD, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar, directeur en IB-er komt 4x per jaar bij elkaar om samen met ouders leer- en opvoedingsondersteuning te arrangeren.

Daarnaast maakt de school gebruik van de diensten van de schoolbegeleidingsdienst voor vrijescholen. Er is ondersteuning in de vorm van observatie, advisering en onderzoeken door medewerkers van deze dienst. Ook bieden zij diverse professionaliseringscursussen aan.

Vervolgonderwijs

De keuze van vervolgonderwijs is een zaak van ouders in samenwerking met de leerkracht en intern begeleider. Veel kinderen komen terecht op een van de scholen voor voortgezet onderwijs in Almelo. Aansluiting van het vrijeschoolonderwijs op het voortgezet onderwijs is goed.

Er zijn ook kinderen die de Bovenbouw (voortgezet vrijeschoolonderwijs) in Borne, Deventer of Zutphen bezoeken. Aldaar kunnen ze het leerplan van de vrijeschool vervolgen. Het leerplan van de vrijeschool is een samenhangend geheel en strekt zich uit over twaalf leerjaren.

Back To Top